Polityka Prywatności

Akademia NeuroMarketingu - Polityka Prywatności

Skoro tu jesteś... to oznacza, że cenisz prywatność.
My również, dlatego robimy wszystko, by Twoje dane były z nami bezpieczne.
Spis treści: § 1 Informacje ogólne § 2 Administrator danych osobowych § 3 Pozyskiwanie danych i cel ich przetwarzania § 4 Kategorie danych osobowych § 5 Odbiorcy danych osobowych § 6 Archiwizacja danych osobowych § 7 Uzyskiwanie dostępu i aktualizacja danych osobowych, reklamacje § 8 Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany § 9 Zmiany Polityki prywatności 
 • 1 INFORMACJE OGÓLNE
 1. Polityka prywatności strony i sklepu internetowego akademianeuromarketingu.pl nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników strony. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny, nie jest umową ani regulaminem.
 2. Wszystkie wyrażenia i słowa zapisywane za pomocą wielkiej litery (np. Sklep Internetowy, Klient itd.) należy rozumieć zgodnie z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego Akademi NeuroMarketingu.
 3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Polityką prywatności a zgodami na przetwarzanie danych osobowych, udzielonymi przez osobą fizyczną, podstawą prawną do określenia zakresu działań Administratora są dobrowolnie wyrażone zgody lub przepisy prawa, które znajdują zastosowanie w danej sytuacji faktycznej.
  
 • 2 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 Administratorem Twoich danych osobowych jest Marcin Stopa, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Stopa SeeWidely, z siedzibą pod adresem ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7382099388.We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych zachęcam do kontaktu na wyżej wskazany adres lub za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@akademianeuromarketingu.pl.Na powyższy adres można przesłać również żądanie udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam.Administrator informuje, że przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz w celu ulepszania systemu pomocy w zakresie RODO, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia, w szczególności nie będą używane do celów marketingowych i przekazywane osobom trzecim.W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji, dokonania zwrotu), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym danych osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.Jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę na używanie technologii cookies (ciasteczek), administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie mogą być również moi zaufani partnerzy.  
 • 3 POZYSKIWANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA
Przetwarzam dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, w czasie przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.Zgodnie z treścią wskazanych aktów prawnych, za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (dalej: „Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.Zapewniam, że pozyskane od Ciebie dane są poufne, bezpieczne i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Przetwarzam dane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której ten proces dotyczy. Przetwarzam tylko takie dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony cel, czyli powód przetwarzania. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Stosuję odpowiednie i adekwatne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, czy ujawnieniem. Dane osobowe przechowuję w sposób umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.Administrator pozyskuje informacje o danych osobowych Użytkowników w następujący sposób:
 1. a) poprzez dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym przez Klienta;
 2. b) poprzez rejestrację Konta Klienta;
 3. c) poprzez dobrowolną subskrypcję usługi newslettera;
 4. d) poprzez zamieszczenie opinii o produkcie;
 5. e) poprzez wprowadzenie komentarza na Stronie Internetowej;
 6. f) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu kontaktowym lub w wiadomości e-mail;
 7. g) poprzez przesłanie reklamacji, wniosku, zapytania lub pisma o innym charakterze;
 8. h) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail przesłanej w związku z chęcią nawiązania współpracy;
 9. i)  poprzez pliki cookies, piksele lub podobne technologie internetowe.
Informuję, że cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika ze zgody Osoby Odwiedzającej Stronę Internetową lub przepisów prawa oraz w wybranych przypadkach jest doprecyzowywany w wyniku działań podejmowanych przez te osoby na stronie lub w ramach innych kanałów komunikacji.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z określonych funkcjonalności strony (np. dokonania zakupu, zapisania się do newslettera lub skorzystania z formularzy kontaktowych).Twoje dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora w następującym celu:
   
Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaPrawnie uzasadniony cel, jeśli istnieje
Prowadzenie statystykart. 6 ust. 1 lit. f RODOPosiadanie informacji o statystykach prowadzonych działaniach, co pozwala na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznejart. 6 ust. 1 lit. f RODOProwadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail.
Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail, reklamacji, innych wniosków.art. 6 ust. 1 lit. a RODO,art. 6 ust. 1 lit. c RODOUdzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności. Obsługa wniosków, udzielenie odpowiedzi na reklamacje konsumenckie. Dochodzenie roszczeń, w tym od osób trzecich, obrona przez nimi.
Zamieszczenie komentarza przez użytkownika Strony lub opiniiart. 6 ust. 1 lit. a RODONawiązanie dialogu z użytkownikiem badanie opinii konsumentów.
Obsługa Konta Klientaart. 6 ust. 1 lit. a RODO,zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem.
Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży  lub Umowy Dostarczania Treści Cyfrowychart. 6 ust. 1 lit. b RODO,zawarcie i realizacja Umowy lub lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem.
Archiwizacja dokumentów sprzedażowych.Art. 6 ust. 1 lit. c RODOWypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych.
 Kontakt e-mailowy. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe, jak imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać ze mną kontakt.Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci skontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłaś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy.Newsletter – bezpłatny. Jeżeli chcesz zapisać się do bezpłatnego newslettera, należy podać wymagane dane. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z usługi newslettera.Dane przekazane podczas zapisu do newslettera są wykorzystywane w celu przesyłania Państwu newslettera, w którym informujemy Cię o informacjach dotyczących kursów i webinarów on-line, ciekawych promocjach i rabatach, informacjach dot. e-commerce, czy bieżących działaniach firmy. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa dobrowolna zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu cyklicznego przesyłania newslettera, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikające z chęci otrzymywania usługi.Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje trwałe usunięcie Państwa danych z bazy. Ponadto, w każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, zawartych w art. 20 RODO.Baza danych newslettera jest w odpowiedni sposób zabezpieczona przez Administratora. Newsletter jako baza danych obsługiwany jest poprzez podmiot zewnętrzny. W wiadomościach mailowych mogą znajdować się odnośniki do ukrytych obrazków (tzw. piksel śledzący), np. w celu statystyk otwarcia maila.Opinie. Jeżeli chcesz dodać swoją opinię o produkcie na naszej stronie, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać opinię. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia procesu zamieszczenia opinii, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci jej umieszczenia na Stronie Internetowej.Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania opinii na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie opinii, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do opinii, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, zawartych w art. 20 RODO.Konto Klienta. Zakładając Konto Klienta na naszej Stronie Internetowej przekazujesz mi swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Jest to dobrowolne, lecz niezbędne w celu skutecznego zarejestrowania Konta Klienta.Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu prowadzenia Konta Klienta, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci jego założenia.Dane będą przetwarzane przez czas posiadania Konta Klienta, chyba że wcześniej poprosisz o jego usunięcie, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do Konta Klienta, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych,  zawartych w art. 20 RODO.W ramach zakładania Konta Klienta możesz – lecz nie musisz – wyrazić zgodę na subskrypcję usługi newslettera.  
 • 4 KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
 1. a) dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta Klienta, składaniu Zamówień w Sklepie Internetowym, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP] oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego lub Konta Klienta;
 2. b) dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podane podczas korzystania z formularza kontaktowego, przesyłane za pośrednictwem e-mail; czy przekazywane podczas składania reklamacji, skarg lub wniosków, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], numer rachunku bankowego;
 3. c) dane osobowe podane w celu zamieszczenia opinii o produkcie: imię i nazwisko, adres e-mail;
 4. d) dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj];
 5. e) inne dane w szczególności uzyskane na podstawie aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii.
  
 • 5 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych partnerów i podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz usług. Wedle naszej wiedzy, wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 2. Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać:
 3. a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy,  ZUS, GIODO, Policja, prokuratura, Prezes UOKiK – jeżeli się o to zwrócą do Administratora);
 4. b) ponadto w przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych oraz księgowość zewnętrzna;
 5. c) ponadto możemy udostępniać dane w pełni zanonimizowane (takie, które nie mogą Państwa zidentyfikować) podmiotom, z którymi współpracujemy.
 6. W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies, piksele lub funkcje marketingowe zbliżone do cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w naszej Polityce Cookies.
 
 • 6 ARCHIWIZACJA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie Administrator bezpiecznie usunie Państwa dane osobowe.
 2. Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:
Dane powiązane z procedurą sprzedaży, umową o dostarczanie treści cyfrowych8 lat
Dane dla celów marketingowychW przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego, e-mail.Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.
Dane zawarte w komentarzachW przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
Dane zawarte w opiniachW przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
Dane osobowe powiązane z cookies i podobnymi funkcjamiDo czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień strony / przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików – wówczas dane osobowe będą usunięte do czasu wniesienia sprzeciwu)
Dane przekazywane w trakcie postępowania reklamacyjnego i innych procedur związanych z roszczeniami Klienta8 lat
Pozostała kategoria danych (za wyjątkiem danych z plików cookies, o czym więcej w naszej Polityce Cookies)5 lat
  
 1. W każdym przypadku dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania; dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 2. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.
  
 • 7 UZYSKIWANIE DOSTĘPU I AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH, REKLAMACJE
Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.Jeżeli Administrator przetwarza  Twoje dane osobowe, wówczas masz  prawo do:
 1. a) dostępu do danych osobowych;
 2. b) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na podstawie RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. c) uzyskania kopii swoich danych osobowych.
Ponadto, możesz poprosić o skorygowanie danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcie danych osobowych (art. 17 RODO), wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji (art. 20 RODO).W związku z prawem  do bycia zapomnianym, Administrator dokona aktualizacji lub usunięcia Twoich danych, chyba że ma prawny obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem. W niektórych przypadkach masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). Możesz również skontaktować się z Administratorem w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych.Administrator stara się niezwłocznie rozpatrywać wszelkie żądania dotyczące w/w operacji na danych osobowych, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od chwili otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania Administrator ma prawo rozpatrzyć Twoje żądanie w terminie przekraczającym 30 dni, o czym wcześniej poinformuje.Administrator dąży do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli będziesz nadal niezadowoleni z uzyskanej odpowiedzi, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych lokalnego organu ochrony danych. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 r. zastąpił GIODO.  
 • 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY
Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka.Cookies są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, czy telefonie komórkowym, które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).Za pomocą cookies obserwuję i analizuję ruch na stronie.Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie wyświetlana jest Tobie informacja na temat stosowania przeze mnie plików cookies. Możesz na nie zgodzić lub nie. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zazwyczaj zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Należy mieć jednak na względzie, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.Jeżeli chcesz dodatkowo zarządzać swoją prywatnością, zamieszczam listę narzędzi, które mogą być pomocne:
 1. ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej;
 2. wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. ghostery,
 3. dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
 4. tryb incognito w przeglądarce internetowej,
 5. Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,
 6. Google Ads Settings: https://adssettings.google.com/
 Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, w celu optymalizacji jego funkcjonowania, korzysta z cookies osób trzecich. Google Analytics. Korzystam z narzędzia Google Analytics, dostarczanego przez Google Ireland Limited (zarejestrowaną pod numerem: 368047) z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.  Dzięki temu tworzę statystyki i analizy w celu ulepszania działania strony.Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z mojej strony. Mam włączoną annominację numerów IP – nie wysyłam danych osobowych do USA.Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem opracowanym przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.Google Ads – konwersja i remarketing. Korzystamy z narzędzia Google Ads, dostarczanego przez Google Ireland Limited (zarejestrowaną pod numerem: 368047) z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Dzięki temu przyciągamy uwagę do naszych treści oraz ofert za pomocą materiałów reklamowych na zewnętrznych stronach internetowych. Analizujemy dane z kampanii reklamowych, w celu optymalizacji działań reklamowych. Materiały reklamowe są dostarczone przez Google za pomocą tzw. „Ad Servers”. W tym celu, używamy cookies serwerowych, za pomocą których określone parametry mierzenia sukcesu dotarcia do odbiorców, takie jak zamieszczanie reklam lub kliknięć użytkowników mogą być mierzone. Jeśli wejdą Państwo na naszą stronę internetową przez reklamę Google, Google Ads przechowa plik cookie na Państwa urządzeniu. Dla tych plików cookies, w celu analizy wartości, są zazwyczaj przechowywane: unikalny identyfikator cookie, liczba wyświetleń na jedno lokowanie reklamy (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) oraz informacja opt-out (oznaczenie, który użytkownik nie życzy sobie by był dalej uwzględniany).Pliki cookies pozwalają Google na rozpoznawanie Państwa przeglądarki internetowej. Nie zbieramy ani nie przetwarzamy jakichkolwiek danych osobowych na podstawie w/w środków reklamowych. Nie uzyskujemy innych danych, nie możemy identyfikować użytkowników na podstawie uzyskanych informacji. Z uwagi na na użyte narzędzia marketingowe, Państwa przeglądarka automatycznie rozpoczyna połączenie z serwerem Google. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w żadnej usłudze Google lub nie są Państwo zalogowani, istnieje możliwość, że dostawcy sieci mogą pozyskać i przechowywać Państwa adres IP.Używamy również narzędzia remarketingu w Google Ads, która umożliwia prezentowanie użytkownikom naszej strony internetowej reklam opartych na ich zainteresowaniach z innych stron internetowych należących do sieci reklamowej Google. W tym celu Google przechowuje cookies w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone serwisy Google lub strony internetowe w Google Display Network, by w unikalny sposób zidentyfikować przeglądarkę internetową na konkretnym urządzeniu.Zachęcamy do zapoznania się z dokumentów dot. RODO i Google Ads: https://ads.google.com/intl/pl_pl/home/faq/gdpr/.Facebook Pixel. Korzystamy również z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i dostarczanych przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. W ramach tych narzędzi kierujemy do Państwa reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na wyrażonej przez Państwa zgodzie na cookies reklamowe.W celu kierowania do Państwa reklam spersonalizowanych pod kątem Państwa zachowań na naszej Stronie, korzystamy z Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszej Strony w zakresie przeglądanych stron.Nie przekazujemy danych osobowych. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Państwa identyfikację. Pozwalają nam wyłącznie uzyskać informacje jakie działania zostały podjęte w ramach naszej Strony. Zwracamy jednak uwagę, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Państwu zebranymi w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Obecnie Pixel Facebooka oddziałuje również na dane z Instagrama. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.Stripe. Moja Strona Internetowa korzysta z rozwiązań dostarczanych przez firmę Stripe Payments Europe, Ltd. 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ireland. Dzięki funkcjonalnościom dostarczanym przez tego Partnera mogę bez problemu obsługiwać płatności dokonywane w ramach naszej Strony Internetowej.Z polityką prywatności naszego partnera mogą się Państwo zapoznać pod poniższymi linkami: https://stripe.com/en-pl/privacy  Narzędzia społecznościowe. Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, czy TikTok.Wyświetlając stronę, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany.Jeśli zalogowałaś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.  Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, w tym możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.  Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.  
 • 9 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Niniejsze zasady Polityki prywatności w wersji 1.0 obowiązują od dnia 15 lipca 2023 r.Administrator oświadcza, iż ma prawo do dokonania zmian niniejszego dokumentu. O wszelkich zmianach Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na zapoznanie się z treścią zmienionego dokumentu, np. poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Polityki prywatności na stronie głównej Serwisu Internetowego.